Horaplantsoen 14 - 6717 LT - Ede 0318 843 483
[email protected]
Contactgegevens team


Bewindvoering aanvragen is een maatregel bedoeld voor meerderjarigen die tijdelijk of blijvend niet in staat zijn hun financiële belangen waar te nemen. Dit kan komen door een lichamelijke of geestelijke toestand of vanwege persoonlijke omstandigheden. Een bewindvoerder neemt het financiële vermogen dan in beheer. Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op om de situatie te bespreken en een passende oplossing te vinden.

Bewindvoering aanvragen

Bewindvoering aanvragen: wat houdt dat in?

Bij bewindvoering aanvragen wordt iemands bezittingen onder bewind gesteld. Dit houdt in dat deze persoon zelf niet meer mag beslissen over zijn eigendommen. Bij eigendommen kunt u denken aan:

 • Een huis
 • Een auto
 • Spaargeld
 • Sieraden
 • Maar ook rechten zoals het recht op loon of uitkering.

Bij het regelen van de financiële zaken van de betrokkene doet de bewindvoerder ook de aanvragen voor bijzondere bijstand, huurtoeslag, zorgtoeslag en de belastingaangifte. Beschermingsbewind is in eerste instantie niet bedoeld om schulden te saneren, maar om de financiën te stabiliseren waardoor nieuwe schulden in de toekomst worden voorkomen. De bewindvoerder zal vervolgens beoordelen of er voldoende ruimte is om een schuldenregelingen te treffen, of dat een traject van schuldhulpverlening ingezet moet worden.

Wie kan bewindvoering aanvragen?

In de wet is bepaald wie bewindvoering mag aanvragen. Dat betekent dat het aanvraagformulier door die persoon of organisatie moet worden ondertekend. Onze medewerkers zijn u graag van dienst bij het voorbereiden van een goede aanvraag. U kunt ons daarvoor eenvoudig benaderen via de aanmeldknop op deze site. Ook voor meer algemene vragen over bewindvoering kunt u ons benaderen.

De volgende personen of instellingen kunnen een aanvraag voor bewindvoering indienen:

 • de betrokkene zelf
 • de echtgenoot of andere partner
 • ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, neven en nichten
 • de mentor (als die maatregel al loopt)
 • de officier van justitie
 • het college van burgemeesters en wethouders van de woonplaats
 • de instelling (die de betrokkene verzorgt of begeleidt)

Wat doet een bewindvoerder?

Zoals hierboven al is vermeld, is één van de taken van een bewindvoerder in eerste instantie het stabiliseren van de financiële positie van de cliënt. Dit betekent kort gezegd dat wanneer u bewindvoering aanvraagt, de bewindvoerder controleert of de cliënt alles ontvangt waar hij recht op heeft. Denk daarbij aan uitkeringen, toeslagen, regelingen en kwijtscheldingen, maar ook aan het voorkomen van te hoge beslagleggingen. Met het inkomen dat zo wordt veiliggesteld, worden de actuele verplichtingen voldaan, zodat er geen nieuwe schulden ontstaan. Een aanvraag bewindvoering helpt dus direct.

melse wassink

Direct na (of tegelijk met) de stabilisatie onderzoekt de bewindvoerder of er schulden zijn en hoe hoog deze zijn. Afhankelijk van verschillende factoren zal worden bepaald of de schulden kunnen worden voldaan, of dat er schuldhulpverlening of wettelijke schuldsanering (WSNP) moet worden ingezet.

Beschermingsbewind vs. WSNP

Veel van onze cliënten komen bij ons wanneer er al sprake is van hoge schulden. In die gevallen zullen wij als beschermingsbewindvoerder terughoudend zijn met het betalen van die schulden. Immers lost betaling, of het treffen van een regeling vaak niets op, omdat rente en kosten sneller stijgen dan er kan worden afgelost. In dergelijke situaties zullen onze medewerkers zo snel als verantwoord en mogelijk is een traject van schuldhulpverlening of wettelijke schuldsanering opstarten (WSNP).

Wanneer de WSNP wordt uitgesproken, zal (naast uw beschermingsbewindvoerder) tijdelijk een tweede bewindvoerder worden benoemd die namens uw schuldeisers optreedt.

Bewindvoering aanvragen bij Melse & Wassink

Ons bewindvoerderskantoor Melse & Wassink is sinds 2006 actief op het gebied van bewindvoering, mentorschappen en curatele. In Midden-Nederland, met name in de provincies Gelderland en Utrecht zijn wij één van de grotere professionele partijen. Zo kunt u bijvoorbeeld bij ons terecht voor bewindvoering in Utrecht, bewindvoering in Arnhem, bewindvoering in Nijmegen en bewindvoering in Veenendaal. Op dit moment behartigen wij de belangen van zo’n 1.200 cliënten. Onze medewerkers zijn deskundig en hebben een hart voor onze cliënten.

Wilt u bewindvoering aanvragen voor uzelf of voor iemand anders? Neem dan gerust contact met ons op om de situatie te bespreken. Op die manier komen we samen tot een passende oplossing.

bewindvoering

Veelgestelde vragen over bewindvoering:

Hoe lang duurt de bewindvoering?

Beschermingsbewind wordt vrijwel altijd uitgesproken voor onbepaalde tijd. Reden daarvan is, dat meestal niet vooraf kan worden bepaald hoe lang beschermingsbewind nodig is. Voor eventuele beëindiging moet daarom opnieuw een verzoek bij de rechtbank worden ingediend.

Heeft u andere vragen over ondercuratelestelling, beschermingsbewind of mentorschap? Neem gerust contact met ons op.

Wat is het verschil met bewindvoering vanuit de WSNP?

Beschermingsbewind is er in het belang van de cliënt. De bewindvoerder is er om de financiële belangen van de cliënt waar te nemen.

Dat is een groot verschil met bewindvoering vanuit de WSNP. Wanneer u wordt toegelaten tot de WSNP, krijgt u ook een bewindvoerder toegewezen. Die bewindvoerder is er echter niet in uw belang, maar in het belang van de schuldeisers.

Wie controleert de kwaliteit van de bewindvoerder?

Zodra de onderbewindstelling wordt uitgesproken, is de bewindvoerder verantwoordelijk voor uw financiën. Dat betekent dat al uw inkomsten en uitgaven door hem/haar worden beheerd. U mag ervan uitgaan dat dit op een goede en verantwoorde manier gebeurt. Om daar zeker van te zijn, worden bewindvoerders op verschillende manieren gecontroleerd:

Elke bewindvoerder moet jaarlijks voor iedere cliënt ‘rekening en verantwoording’ (R&V) opstellen. Dat is een overzicht van uw inkomen, uitgaven, bezittingen, vorderingen en schulden van het voorgaande jaar. Met elke cliënt wordt overlegd of hij/zij in staat is om die R&V zelf te controleren en beoordelen, of dat die controle door de rechtbank dient te gebeuren. Op die manier controleert de rechtbank een correcte uitvoering van uw financiële beheer.

Daarnaast vindt elk jaar een uitgebreide controle (een audit) plaats. Een externe accountant controleert de organisatie van de bewindvoerder op belangrijke punten en legt dit vast in een rapportage.
Deze rapportage wordt vervolgens beoordeeld door het landelijke kwaliteitsbureau van de rechtbanken.

Tenslotte is Melse & Wassink al jarenlang aangesloten bij de BPBI, de Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders. Aangesloten leden voldoen aan extra hoge kwaliteitseisen en oefenen hun vak op een professionele manier uit. Ook de BPBI voert jaarlijks een controle uit op onze werkzaamheden en organisatie.

Wanneer start de bewindvoering?

Vanaf het moment dat de rechter het beschermingsbewind uitspreekt, is Melse & Wassink verantwoordelijk. Wij informeren alle betrokken instanties: uw werkgever, de belastingdienst, gemeente en/of het UWV worden verzocht het rekeningnummer te wijzigen en het inkomen voortaan over te maken op de beheerrekening.

Hoe kan ik curatele, bewind of mentorschap aanvragen?

Meld u aan via het aanmeldformulier. Zodra wij de aanvraag – inclusief benodigde documenten – hebben ontvangen, nemen wij contact met u op voor een intakegesprek. Tijdens dat gesprek vullen we samen het verzoek tot ondercuratelestelling, beschermingsbewind of mentorschap (voor uzelf of iemand anders) voor de kantonrechter in.

Wie mag zo’n aanvraag doen en hoe werkt het precies? Raadpleeg de pagina curatele, bewind en mentorschap of op www.rijksoverheid.nl voor meer informatie.

Wie is mijn contactpersoon?

De intake wordt over het algemeen gedaan door uw toekomstige cliëntmanager, of door Richard Melse. Zodra het bewind, mentorschap of curatele is uitgesproken, wordt uw dossier toegewezen aan een team. Eén medewerker daarvan wordt uw vaste cliëntmanager/contactpersoon. De naam van uw cliëntmanager vindt u in de welkomstbrief die u na aanmelding ontvangt.

Houdt u rekening met eventuele vaste vrije dagen van uw cliëntmanager? Mocht hij of zij voor langere tijd afwezig zijn, dan neemt een van de collega’s waar.

Wanneer ontvang ik mijn (extra) leefgeld?

Uw leefgeld wordt wekelijks (elke maandag) uitbetaald, tenzij er iets anders met u is afgesproken. U heeft het geld elke maandag uiterlijk aan het einde van de middag op uw leefgeldrekening staan.

Wat gebeurt er met mijn kinderbijslag en vakantiegeld?

De kantonrechter bepaalt dat alle inkomsten bij de bewindvoerder binnen moeten komen en dat die daar het beheer over heeft. Dat geldt ook voor alle incidentele (niet maandelijkse) inkomsten zoals kinderbijslag, een eventuele belastingteruggave en vakantiegeld.

Met name de kinderbijslag is regelmatig onderwerp van discussie. In de beleving van veel cliënten (en hulpverleners) betreft dit extra geld dat ‘vrij’ kan worden besteed. En dus in zijn geheel kan worden overgemaakt naar de leefgeldrekening van de cliënt. Helaas is dat niet (altijd) zo.

Kinderbijslag is een aanvulling op het inkomen vanwege de extra kosten die kinderen met zich meebrengen, zoals extra boodschappen en hogere energiekosten. Bij de vraag of en in welke mate kinderbijslag inderdaad ‘vrij’ te besteden is, zal eerst worden gekeken welk deel van de kinderbijslag nodig is bij het op orde brengen van de financiële situatie. Mocht er wat geld overblijven, dan zal de cliëntmanager hier in overleg met de cliënt afspraken over maken.

terug naar alle diensten
Meer lezen

Taken bewindvoerder

Hier leest u meer over de taken van een bewindvoerder

Direct aanvragen

Wij helpen u graag!

aanvraagformulier

Melse & Wassink

"Neem het heft in eigen hand en verbeter jouw financiële toekomst."

neem contact op