Horaplantsoen 14 - 6717 LT - Ede 0318 843 483
[email protected]
Contactgegevens team
Bewindvoerder Richard Melse

21 april 2020

Samenwerkingsovereenkomst gemeente Arnhem

Bewindvoerderskantoor Melse & Wassink heeft, samen met collega-organisatie GSBB, een aantal keren overleg gevoerd met gemeente Arnhem. Doel van deze overleggen was te komen tot een betere financiële ondersteuning van de inwoners van de gemeente Arnhem. Een goede samenwerking tussen gemeente en bewindvoerders is daarvoor van groot belang.

Convenant ‘Samen Sterker’ is een feit

We zijn trots te kunnen melden dat deze overleggen hebben geresulteerd in afspraken die zijn vastgelegd in een convenant met de naam ‘Samen Sterker’. De afspraken zullen leiden tot meer onderling vertrouwen en (vooral) tot die verbeterde dienstverlening aan inwoners met (dreigende) financiële problemen.

Kick-off

Duidelijk is dat gemeente Arnhem serieus werk maakt van het armoedebeleid. Juist om die reden was er het voornemen een officieel moment te plannen voor de ondertekening van het convenant, met daarbij wethouder Ronald Paping namens de gemeente en de deelnemende bewindvoerders. Helaas zorgt de huidige coronacrisis er voor dat het allemaal wat minder plechtig is verlopen. Op de foto zet ik de benodigde parafen en handtekening.

Belang van samenwerking

Bewindvoerders en gemeenten komen elkaar regelmatig tegen: Gemeenten zijn belast met de uitvoering van het zogenaamde minnelijke traject in de schuldhulpverlening. Daar staat tegenover dat sinds de wetswijziging in 2014 “het hebben van problematische schulden” geldt als één van de redenen om beschermingsbewind aan te vragen. Het is de taak van de bewindvoerder om te zorgen voor een goede inventarisatie van de problemen en voor een (financieel) stabiele situatie. Wanneer dat is gerealiseerd kan worden bezien of de cliënt kan worden aangemeld voor het minnelijke traject. Het is in het belang van de cliënt dat deze aanmelding zo snel mogelijk plaatsvindt, maar niet zó snel dat een goede afloop van dat traject in gevaar komt. Met andere woorden: Zowel een te vroeg – als een te laat gestart traject zorgt voor schade. Hier moet dus maatwerk geleverd worden. Dankzij de goede samenwerking zullen gemeente Arnhem en de deelnemende bewindvoerders zorgen dat dat maatwerk wordt geleverd.

Kwaliteit

In Nederland wordt iedere bewindvoerder jaarlijks getoetst in een uitgebreide externe audit. Deze audits worden gecontroleerd door het Landelijk Kwaliteitsbureau (LKB) van de Rechtspraak. Toch worden in het convenant nadere (werk)afspraken gemaakt. Die afspraken betreffen onder meer zaken als communicatie tussen bewindvoerders en gemeente, transparantie, continuïteit en klanttevredenheid.

We vertrouwen met het convenant een stap te zetten in de nog verdere verbetering van de kwaliteit van de bewindvoering in Arnhem.

 

terug naar overzicht